REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO  AGAFLORA.PL obowiązujący 01.03.2024r

Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. O podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. ( Dz.U. Z 1993r. nr. 11,poz.50 z póź. zm.)

 

Zgodnie z art.116 ust.1 ustawy o VATw sytuacji, gdy nabywcą produktów rolnych jest czynny podatnik VAT, jest on zobligowany do wystawienia faktury na te okoliczność. Należy sporzadzić ją w dwoch egzemplarzach, przy czym orginał trzeba przekazac sprzedawcy.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy WWW.AGAFLORA.PL, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Agnieszka Sienicka,będąca rolnikiem ryczałtowym z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. Lipiny Kąty 42

1.2.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.3.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.4.  Definicje:

1.4.1.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA Agnieszka Sienicka Gospodarstwo rolno-ogrodnicze  AGA FLORA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin) , adres poczty elektronicznej: kontakt@agaflora.pl

1.4.2.   KUPUJĄCY;USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.3.   DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.4.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.5.  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.6.   KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.7.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.8.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.4.9.  MIEJSCE OSOBISTEGO ODBIORU TOWARU –  oznacza sklep firmowy przedsiębiorcy w Wołominie, ul. Lipiny Kąty 42, w którym Kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.

1.4.10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.4.11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.12.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.13. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.agaflora.pl.

1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

2.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

2.4.  Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

2.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

2.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

3.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

3.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.1.3.1. Bank:

3.1.3.2. Numer rachunku: 96 2490 0005 0000 4000 3640 8621

3.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i dostawy” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

3.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

3.3.  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

3.3.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

4.1.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

4.1.1. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4.2.  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Warunki zakupu”.

4.3.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:. W chwili realizacji zamówienie z powodu braku na stanie konkretnych roślin spowodowanych
-opóźnieniem dostaw roślin przez dostawców
-uznaniem przez sprzedawcę iz dane rośliny nie może być wysłana z powodu złego stanu po okresie zimowym.

4.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.4 art 545§ 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
§ 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
4.5 art 548§1 § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.
§ 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.2.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

5.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

5.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agaflora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

5.2.3.  W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 1. GWARANCJE  I  REKLAMACJE

6.1.  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

6.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agaflora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta lub wieku rośliny.

6.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.

6.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

6.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agaflora.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lipiny Kąty 42, 05-200 Wołomin.

6.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.  Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

7.2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik – formularz dostępny na stronie sklepu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

7.3.  Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna forma.

7.4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowina e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5.  W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.6.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust.1. Prawa konsumenckiego.

7.9.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

7.11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

7.13.1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

7.13.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

7.13.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

7.13.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.13.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7.13.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

7.13.7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

7.13.8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 1. RĘKOJMIA

8.1.  Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

8.2.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

8.3.  W przypadku umowy z Konsumentem  jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy -przedmiotów, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

8.4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

8.4.1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

8.4.2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

8.4.3. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8.5.  Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8.6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.7.  Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

8.7.1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

8.7.2. żądać usunięcia wady.

8.2 art 557 § 1.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
§ 2.
Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.3.  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

9.4.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.

9.5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

9.6.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.7.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

10.1.1. KONTO – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Dalej”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

10.1.2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – korzystanie z Formularza Zamówienia wymaga uprzedniego utworzenia Konta oraz zalogowania się na nie i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Kontynuuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

10.1.3. NEWSLETTER – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

10.2.  Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

10.2.1. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

10.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

10.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym  posługuje się Usługodawca:

10.3.1.  Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

10.3.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

10.3.3.  Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

10.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768

10.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

10.5.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10.6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

11.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy AGAFLORA.

11.2. Złożenie zamówienia w sklepie Agaflora.pl wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883).

11.3.  Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

11.4.  Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.

11.5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2.  Zmiana Regulaminu:

12.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827)  a także inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Pliki do pobrania :

 1. Formularz odstąpienia od umowy
  2. Formularz reklamacji
  3. Pouczenie o odstąpienia od umowy

 

Warunki żakupu:

 

 

 

Proszę przeczytać poniższe uwagi oraz Regulamin naszego sklepu przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z ich akceptacją. Wszystkie pytania w związku w zasadami wysyłki, terminami, roślinami, zdjęciami roślin należy kierować na adres e-mail: kontakt@agaflora.pl

Staramy się by otrzymali Państwo piękne i zdrowe rośliny, posiadające silny system korzeniowy,dzięki czemu łatwo adaptują się na nowym miejscu. Wybieramy zawsze najbardziej okazałe egzemplarze.

W różnych porach roku, rośliny zmieniają się, jesienią tracą liście lub zmieniają zabarwienie – w takiej postaci zimują. Wczesną wiosną oraz jesienią wysyłamy krzewy w formie bezlistnej. Podejmując decyzję o wysyłce musimy mieć pewność, że rośliny nie wymarzły i wykazują oznaki życia. Byliny wysyłane w początkowym okresie wegetacji, wygladają inaczej niż na zdjęciach. Proszę brać to pod uwagę w chwili składania zamówienia. Jeżeli atrakcyjność roślin w momencie ich wysyłki jest jednym z podstawowych warunków złożenia zamówienia, proszę ustalić termin wysyłki nie wcześniej niż w drugiej połowie maja.

Zamówień nie dzielimy, jeżeli część roślin ma dotrzeć do Państwa  w innym terminie, proszę złożyć oddzielne zamówienie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

Zamówienia w sklepie można składać przez cały rok, jednak ich realizacja następuje w okresie kiedy rośliny są w stanie wegetacji. Zazwyczaj zamówienia wysyłamy nie wcześniej niż 01 marca i nie później niż 15 grudnia. Sklep nie gwarantuje dostępności wszystkich produktów oferowanych w ofercie przedsezonowej dotyczy to sytuacji, gdy rośliny danego gatunku nie przezimują. W przypadku braków w zamówieniu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i podejmie decyzję o wymianie rośliny na inną, wysyłki zamówienia bez brakujących pozycji lub rezygnacji z zamówienia przedsezonowego. W przypadku pojedynczych braków w zamówieniu, sklep zastrzega sobie możliwość wysłania zamówienia i zwrócenia pieniędzy za brakujące pozycje.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30  dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14  dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych .

 

SPOSÓB I KOSZT DOSTAWY:

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Nie dowozimy roślin osobiście, przesyłki dostarczają firmy przewozowe, w godzinach od 8.00 do 16.00, przesyłką priorytetową w imieniu kupującego, który opłaca koszty związane z wysyłką. Nie ma możliwości umówienia się z kurierem na indywidualne godziny dostaw. Można natomiast odebrać zamówione rośliny osobiście na terenie gospodarstwa, lub dokonać zakupów na miejscu.

Zamówienia niestandardowe wysyłamy drogą paletową, koszty wysyłki naliczane są przez Obsługę Sklepu.

Koszt wysyłki zależy od wybranej przez Państwo opcji płatności oraz wagi zamówienia.Opłata za przesyłkę jest doliczana jednorazowo do każdego zamówienia, według stawki przewoźnika.

Koszt pakowania wliczony jest w cenę roślin.

Ceny wszystkich zamieszczonych towarów są cenami brutto (z uwzględnionym podatkiem VAT) podanymi w złotych polskich.

Przy wartości zamówienia przekraczającej 500 zł sklep zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki lub odmówienia płatności pobraniowej.

 

FORMY PŁATNOŚCI:

1.Przedpłata na rachunek bankowy
2. Gotówka przy odbiorze osobistym

 

Wybierając formę zapłaty na rachunek bankowy wpłatę należy dokonać najpóźniej w ciągu 7dni od zakupu. Wpłata jest gwarancją rezerwacji roślin.W przypadku nieotrzymania wpłaty za towar w ciągu 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Płacąc gotówką przy odbiorze osobistym otrzymają Państwo 10% rabat od cen katalogowych.

Wpłaty nie dzielimy na rośliny i wysyłka.

Zgodnie z wyborem formy płatności, należy całość należnej kwoty wpłacić na konto, lub całość u kuriera.

W tytule wpłaty należy podać nazwisko zamawiającego (koniecznie, jeśli jest inne niż nazwisko właściciela konta) lub numer zamówienia.

 

RABATY:

Oferty propomycjne rozpoczynaja sie w drugiej połowie sierpnia – informacje na fb.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

TERMINY I CZAS REALIZACJI:

Termin wysyłki roślin jest uzależniony od warunków pogodowych. Opady śniegu, deszczu, wysokie oraz niskie temperatury, zalegająca pokrywa śnieżna, święta, długie weekendy, to czynniki, które mają istotny wpływ na termin wysyłki żywych roślin. Zazwyczaj zamówienia wysyłamy nie wcześniej niż 01 marca i nie później niż 15 grudnia. Wysyłka zamówień składanych od grudnia do marca odbywa się wg kolejności zgłoszeń i wpłat,sukcesywnie do końca maja. Nie wysyłamy paczek jeśli temperatura powietrza spadnie poniżej -5*C. Wysyłka w takich warunkach jest możliwa tylko na odpowiedzialność kupującego.

Zamówienia składane po połowie maja wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w kolejności zakupu przy wybraniu opcji za pobraniem.

Istnieje możliwość, po indywidualnych ustaleniach, wysyłki zamówienia w ściśle określonym terminie.

Paczki kurierskie wysyłamy w dni powszednie, od poniedziałku do środy włącznie, pod warunkiem że nie są to dni przedświąteczne.

Firma przewozowa na dostarczenie paczki do klienta musi mieść do dyspozycji dwa dni robocze.

O każdej wysyłce Klient informowany jest e-mailem. Jeśli zamówienie zostało złożone i opłacone, a w ciągu 3-4 dni nie wysłany został e-mail z informacją o wysyłce, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@agaflora.pl lub telefoniczny pod numerem : 601732648

Można na bieżąco sprawdzić status realizacji zamówienia:

– Jeśli podczas zamówienia założyłeś konto – status sprawdzisz po zalogowaniu się.

– Jeśli nie zakładałeś konta – sprawdź bez logowania stan realizacji zamówienia.

(podając numer zamówienia oraz swój e-mail).

 

 

PRZYGOTOWANIE ROŚLIN DO WYSYŁKI:

Od dobrego zabezpieczenia i opakowania przesyłki zależy to w jakim stanie rośliny dotrą do zamawiającego. Wysyłane rośliny są podlane, oznakowane metką z nazwą lub kolorową metką ze zdjęciem oraz krótkim opisem oraz odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem np: doniczka zabezpieczona jest woreczkiem foliowym, aby uniknąć rozsypania torfu. Każdą roślinę zabezpieczamy osobno i pakujemy do większego kartonu. Układamy je w taki sposób aby nie były narażone na przemieszczanie się, uderzenia. Zawsze staramy się jak najlepiej ułożyć rośliny tak by każda z nich dotarła do zamawiającego w nienaruszonym stanie. Puste przestrzenie wypełniamy odpowiednim materiałem aby maksymalnie 'usztywnić’ zawartosć pudła. Do każdej przesyłki dołączamy komplet dokumentów dotyczących zamówienia. Sadzonki pakowane są w kartony zbiorcze, o wymiarach dopasowanych do ilości i wielkości zamówionych roślin. Pudełko  zaklejane jest taśmą – taśma ta zabezpiecza przesyłkę oraz jest gwarancją tego, że paczka nie była przez nikogo po drodze otwierana. Prosimy o sprawdzenie przy otrzymaniu przesyłki, czy nie została naruszona podczas transportu.

 

ODBIÓR I KONTROLA:

Sklep bierze całkowitą odpowiedzialność za stan roślin i ewentualne ich uszkodzenie w trakcie transportu.

W przypadku uszkodzenia przesyłki należy zrobić zdjęcie paczki, następnie otworzyć ją przy kurierze, zrobić zdjęcie roślin i spisać protokół uszkodzenia.

Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu pod względem ilościowym i jakościowym dostarczonego towaru przy kurierze. Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę czy przesyłka nie jest uszkodzona, jeżeli są widoczne uszkodzenia prosimy o zaznaczenie tego faktu na liście przewozowym lub protokole szkody.

Jeżeli występują jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy spisać protokół szkody. Nadmieniamy, iż kurierzy firm przewozowych winni mieć druki protokołów szkody, w przypadku braku prosimy protokół szkody sporządzić na kartce. W/w protokół prosimy jak najszybciej przesłać na adres kontakt@agaflora.pl

Sklep nie bierze odpowiedzialności za stan roślin spowodowany wydłużoną dostawą z winy klienta.

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego wp Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem).

 

ODBIÓR OSOBISTY:

Istnieje możliwość osobistego odbioru roślin, należy podczas finalizacji zamówienia wybrać taką opcję. Obowiązuje wtedy 10% rabat. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu i szczegółów odbioru roślin.

Zakup można odebrać pod adresem:

ul.Lipiny Kąty 42

05-200 Wołomin

 

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE Z SADZONKAMI PO DOSTAWIE:

 1. Ze względu na nietypowe wymiary i solidne zapakowanie, rośliny należy rozpakowywać bardzo delikatnie, rozcinając osłony stopniowo aby nie uszkodzić zawartości. Po rozpakowaniu rośliny należy podlać i odstawić na 1-2 dni w zacienione, zaciszne miejsce.
 2. Sadzenie i pielęgnacja – zgodne z wymaganiami roślin.

W miejscu w którym sadzimy rośliny wykopujemy dołek o średnicy i głębokości przynajmniej dwa razy

większej niż bryła korzeniowa. Jeśli gleba nie jest wystarczająco dobra dobrze jest wybrać jej

więcej i wypełnić dołek nową, brdziej żyzną ziemią ogrodniczą lub kompostową. Dzięki temu zapewnimy

roślinie lepsze warunki do rozwoju.

Wybijamy delikatnie sadzonkę z doniczki tak aby nie naruszyć bryły korzeniowej, następnie w przygotowanym miejscu umieszczamy ją na głębokości takiej samej jak rosła w pojemniku. Zasypujemy dołek ziemią i solidnie polewamy.

Świeżo posadzone rośliny dobrze jest obsypać korą (najlepiej sosnową drobno zmieloną), zapobiega to przesychaniu podłoża wokół posadzonej rośliny, jak również hamuje rozwój chwastów.

Przez pierwsze 4-6 tygodni po posadzeniu roślin nie należy nawozić.

 1. Jak przechować rośliny, które nie będą posadzone bezpośrednio po zakupie?

Do czasu wysadzenia roślin na stałe miejsce zalecamy przechowywanie ich w zacienionym miejscu. Pamiętamy oczywiście o ich regularnym podlewaniu. Jeżeli rośliny mają czekać dłużej, a rosną w małych pojemnikch warto je zadołować (wkopać pojemnik) lub przesadzić do większych pojemników. Łatwiej jest utrzymać wtedy wilgotność, szczególnie w okresach wysokich temperatur lub silnych wiatrów.